Slider1

Slider2

Slider3

Predkladáme mesačne výsledky hospodárenia spoločnosti aj s požadovanými analýzami. Sme poistení na zodpovednosť za škodu do výšky 66 000 EUR.

Účtovníctvo

Účtovnícke činnosti zahŕňajú nasledovné:

Vedenie účtovníctva
Spracovanie mzdovej agendy
Kompletný ekonomický servis

Viac info...

Audit

Audit účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských právnych predpisov, po uplynutíroka – štatutárny audit – obchodnýchspoločností, družstiev, príspevkových organizácií a účtovných jednotiek, ktorénie sú založené za účelom podnikania.

Viac info...

Poradenstvo

Poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky, daňová optimalizácia a plánovanie ,pomoc pri daňovej registrácii, finančné analýzy, vypracovanie koncernových formulárov podľapožiadaviek materskej spoločnosti, spracovaniepodkladov pre peňažné ústavy.

Viac info...

Naši Klienti

Referencie