Audítorská činnosť

Výkon auditu

Výkon auditu prebieha v dvoch fázach:

  • Predaudit – v tejto fáze si stanovíme s klientom termíny návštev v priebehu účtovného obdobia, v ktorej sa zameráme na odstránenie nedostatkov vo vedení účtovníctva, analyzujeme postupy účtovania vo vzťahu k zákonu o účtovníctve, k zákonu o dani z príjmov, k zákonu o DPH.
  • Audit účtovnej závierky – pred podaním daňového priznania, v čase podľa potrieb klienta

Počas roka sme svojim klientom k dispozícii a konzultujeme účtovné a daňové dopady jednotlivých hospodárskych operácií s ich komplexným posúdením vplyvu na účtovnú závierku a daňové priznanie.

Štatutárny audit

Štatutárny audit účtovnej závierky obchodných spoločností, družstiev, príspevkových   organizácií a ú����tovných jednotiek, ktoré nie sú založené za účelom podnikania zostavenej podľa slovenských právnych predpisov.

Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vyplýva účtovným jednotkám podľa §19 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Povinnosť zostaviť a overiť konsolidovanú účtovnú závierku audítorom majú účtovné jednotky podľa §22 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Audit konsolidačných formulárov

Audit alebo podpora zostavovania konsolidačných formulárov (reporting package) podľa požiadaviek materskej spoločnosti v zahraničí na účely ich zahrnutia do konsolidačných výkazov materskej spoločnosti

Transformácia účtovnej závierky podľa IFRS

Podpora pri transformácii individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských právnych predpisov na IFRS