Audítorská činnosť

Výkon auditu

Výkon auditu prebieha v dvoch fázach:

  • Predaudit – v tejto fáze si stanovíme s klientom termíny návštev v priebehu účtovného obdobia, v ktorej sa zameráme na odstránenie nedostatkov vo vedení účtovníctva, analyzujeme postupy účtovania vo vzťahu k zákonu o účtovníctve, k zákonu o dani z príjmov, k zákonu o DPH.
  • Audit účtovnej závierky – pred podaním daňového priznania, v čase podľa potrieb klienta

Počas roka sme svojim klientom k dispozícii a konzultujeme účtovné a daňové dopady jednotlivých hospodárskych operácií s ich komplexným posúdením vplyvu na účtovnú závierku a daňové priznanie.

Štatutárny audit

Štatutárny audit účtovnej závierky obchodných spoločností, družstiev, príspevkových   organizácií a účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené za účelom podnikania zostavenej podľa slovenských právnych predpisov.

Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vyplýva účtovným jednotkám podľa §19 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Povinnosť zostaviť a overiť konsolidovanú účtovnú závierku audítorom majú účtovné jednotky podľa §22 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Audit konsolidačných formulárov

Audit alebo podpora zostavovania konsolidačných formulárov (reporting package) podľa požiadaviek materskej spoločnosti v zahraničí na účely ich zahrnutia do konsolidačných výkazov materskej spoločnosti

Transformácia účtovnej závierky podľa IFRS

Podpora pri transformácii individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských právnych predpisov na IFRS

You are also free to request that we do the homework for https://justbuyessay.com/ you and give you details of how it was done